Thông báo V.v Chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Vào sáng ngày 03/02/2020, Ban thường vụ tỉnh Kiên Giang đã đưa ra thông báo chấp thuận việc tháo dỡ lệnh tạm hoãn phân lô, tách nền trên địa bàn Huyện Phú Quốc.
Sau hơn 1 tháng kể từ khi nhận tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang về viêc chấm dứt tạm dừng phân lô tách thửa tại Phú Quốc, ban thường vụ tỉnh ủy đã chấp nhận chủ trương theo nội dung tờ trình.

Dưới đây là nội dung của tờ trình 04/TTr – UBND 22/01/2020:

Kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trong phiên họp ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xét Tờ trình số 04/TTr – UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc xin chủ trương chấm dứt hiệu lực thi hành công văn số 651/UBND –KTCN, ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh về việc chấm dứt công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc kết luận như sau:

Thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc theo tờ trình số 04/TTr – UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh, giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương nêu trên; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công văn số 623 -CV/TU, ngày 09/04/2018 của ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Ban Thường vụ tỉnh ủy thông báo đến UBND tỉnh biết thực hiện.
Kể từ khi công văn 651/UBND –KTCN ban hành, tình hình mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc đã giảm một cách rõ rệt. Trong thời gian này, các sai phạm về quản lý đất đai được xử lý, tình hình thị trường bất động sản dần ổn định giá trị, không còn tình trạng sốt nóng, sốt ảo.

Đến nay khi thị trường đã ổn định, lênh tạm dừng phân lô tách thửa gỡ bỏ, thị trường bất động sản Phú Quốc bắt đầu nhộn nhịp, sôi động trở lại. Việc lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc được tăng cường xử lý nghiêm các tình trạng sai phạm, các thông tin sai lệch. Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đầu tư tại thời điểm này .